Marcadores

Contagem

domingo, 21 de agosto de 2011

Metamorphose - 凛 (Lin)

Yoo Minna

Alimentando meu novo vício trago a vocês o video com a letra e a tradução da música Metamorphose


Metamorphose (letra)


Kimino kawo mana kame taida

Furaya miteku atekiru ega kerurai mitsume
Kimino kotowo
Koe wo kita sete hoshi karedo setsu nonde saekiru hokari warani moni ranai kirase ate

Haku menoyo noga mune renai tsuyo hana darenu kikari habita kimi wa
Utsu shina sae rushi natta hohito hitani maze mekawo konze taka shiyu kaete
Mune gateka naru anise kesou woni

Kiga tsukeda imaa kimi kokoro
Kue rareru
Koe wo kita sete kure takedo kika nani desa iekiru toda honi shiku nani kara kiase atta
Aku menoyo noga yoe renai tsuno
Hana dareru hikari yamita kimiwa
Usou moshin jitsumo naku soso noka shite hita metanoru hoze sutsukete
Utsu shina sae rushi gatta

Hoto toki pari maze metamou ukowoze tsuzuketeta
Uso moshin jitsano naku sosomoka shite ita metanou howoze kanjin kaete
Mune gateka naru anise kesou woni

Kiga tsukeda imaa kimi kara
Mue uteka nani mureru hotoni
Kiga tsukeda imaa kimi kokoro
Uwa rareru


Metamorphose(tradução)

Eu estava vendo o seu rosto
no escuro eu presto atenção o suficiente para desenhar perfeitamente
para você
Eu quero ouvir sua voz, mas ...
o ruído obstruem
Eu não quero mais nada
Assim, desaparecem ...
É como satan
fascinante ritmo ...
Você se banha na luz de um tiro
aparência projetada
O som e a luz são misturados
Metamorfose branca mudando de forma ...
Meu coração está batendo intensamente
quase explodiu
Percebo isso agora
Eu sou fascinado por você
Você me fez ouvir a voz mas ...
Latejos do coração obstruem.
Eu não quero desaparecer tão confuso
É como satan
fascinante ritmo ...
Você se banha na luz de um tiro
Não há mentira, nem verdade
Está atraente ...
continuando metamorfose
aparência projetada
O som e a luz são misturados
Foi continuando metamorfose ...
Não há mentira, nem verdade
Você era atraente ...
Metamorfose, enquanto mudando de forma ...
Meu coração está batendo intensamente
quase explodiu
Percebo isso agora
de você
o pulsar do coração
é o suficiente para traí-la
Percebo isso agora
Eu sou fascinado por você.


(a tradução foi feita por mim,qualquer erro encontrado por favor avisem =3)

Interessados em fazer download das musicas > entre aqui <

Nenhum comentário:

Postar um comentário